Polish (Poland)English (United Kingdom)
Strona główna Wydawnictwa Prace IMG PAN 2016
Rok 2016

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 1

1. Paweł Jamróz, Stanisław Wasilewski, Badania rozkładu stężenia metanu wzdłuż ściany wydobywczej w warunkach ruchowych.  (artykuł do pobrania)

2. Janusz Kruczkowski, Przemysław Skotniczny, Piotr Ostrogórski, Stacjonarne urządzenie pomiarowe do wyznaczania metanowości bezwzględnej.  (artykuł do pobrania)

3. Norbert Skoczylas, Mateusz Kudasik, Powtarzalność pomiarów kinetyk sorpcji gazu na różnych aparaturach badawczych przy wielokrotnych cyklach pomiaru. (artykuł do pobrania)

4. Katarzyna Czerw, Dominika Migdał, Analiza modyfikacji wskaźnika stopnia uwęglenia w metodzie graficzno-statystycznej badania struktury paliw stałych według Jurkiewicza.  (artykuł do pobrania)

5. Paweł Ligęza, Analiza właściwości dynamicznych detektorów propagacji fali temperaturowej w przepływie powietrza i mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla.  (artykuł do pobrania)

6. Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba, Optymalizacja konfiguracji przestrzennej układu pomiarowego nadajnik-detektory w metodzie fal cieplnych. (artykuł do pobrania)

7. Nikodem Szlązak, Bartłomiej Głuch, Weryfikacja metody oceny warunków mikroklimatu opartej na wskaźniku dyskomfortu cieplnego przy użyciu obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego. (artykuł do pobrania)

 

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 2

1. Przemysław Skotniczny, Numerical analysis of selected flow phenomena in the area of coal waste dumps.  (artykuł do pobrania)

2. Paweł Jamróz, Katarzyna Socha, Skuteczność korekcji temperaturowej w termoanemometrycznych systemach pomiarowych . (artykuł do pobrania)

3. Paweł Ligęza, Optymalizacja właściwości dynamicznych anemometru z wirującym elementem pomiarowym.(artykuł do pobrania)

4. Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba, Pomiar dyfuzyjności cieplnej mieszanin gazów metodą fal cieplnych. (artykuł do pobrania)

5. Janusz Nurkowski, Możliwości komutacyjne przełączników tranzystorowych i elektromechanicznych w referencyjnej metodzie pomiaru odkształceń czujnikiem indukcyjnym . (artykuł do pobrania)

6. Dawid Romik, Ireneusz Czajka, Andrzej Gołaś, Badania numeryczne wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych na hałas aerodynamiczny wentylatora promieniowego. (artykuł do pobrania)

7. Jerzy Cygan, Lucyna Florkowska, Rozwój metod prognozowania górniczych deformacji terenu. Część 1. (artykuł do pobrania)

 

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 3

1. Anna Pajdak, Mateusz Kudasik Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi(artykuł do pobrania)
2. Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas Stopień rozdrabniania skał w zależności od czasu mielenia udarowego.(artykuł do pobrania)
3. Barbara Dutka Zmienność temperaturowa współczynników równania Langmuir’a na przykładzie pokładów partii E Ruchu Zofiówka. (artykuł do pobrania)
4. Jakub Janus Zastosowanie skaningu laserowego do budowy modelu numerycznego wyrobiska górniczego(artykuł do pobrania)
5. Mirosław Wierzbicki Nieliniowa filtracja gazu przez próbki dolomitu.(artykuł do pobrania)
6. Katarzyna Godyń Mikroskopowe metody badań charakteryzujące przestrzeń porową dolomitów z cechsztyńskich miedzionośnych formacji skalnych rejonu Polkowic(artykuł do pobrania)
7. Paweł Ligęza Koncepcja termicznej metody wspomagania identyfikacji ciał stałych i ich parametrów cieplnych(artykuł do pobrania)
8. Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk Zastosowanie sieci samoorganizującej do identyfi kacji struktur odmienionych węgla kamiennego(artykuł do pobrania)
9. Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki Transport sedymentacyjny mas powyrzutowych(artykuł do pobrania)
10. Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Janusz Nurkowski Oszacowanie wydatku energetycznego rozdrabniania skał metodą mielenia udarowego.(artykuł do pobrania)
11. Joanna Gluzińska, Barbara Walawska, Dorota Łuczkowska, Anna Pajdak Właściwości odpadowego popiołu lotnego powstałego ze spalania węgla kamiennego po zastosowaniu suchych sorbentów sodowych w oczyszczaniu gazów spalinowych(artykuł do pobrania)

 

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 18, nr 4

1. Nikodem Szlązak, Stanisław Wasilewski Analiza rejestracji czujników systemu gazometrii zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z pola F w pokładzie 364/1-2 w KWK „Murcki-Staszic” oraz w szybie wentylacyjnym „Zygmunt”, w aspekcie wybuchu metanu w dniu 27 lipca 2016 r(artykuł do pobrania)
2. Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka Rozwój narzędzi komputerowych do wariantowych symulacji procesu przewietrzania w aspekcie wyznaczania bocznic przekątnych w KSW(artykuł do pobrania)
3. Wacław Dziurzyński, Bartłomiej Głuch Zmiana warunków cieplnych w rejonie ściany w funkcji wydobycia i zagrożenia metanowego(artykuł do pobrania)
4. Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego(artykuł do pobrania)
5. Piotr Ostrogórski Detekcja nagłych zmian w przebiegu strumienia objętości mierzonego przy użyciu Systemu Wielopunktowego Pomiaru Pola Prędkości(artykuł do pobrania)
6. Krzysztof Tajduś, Rafał Misa, Anton Sroka Metody określania zmian deformacji górotworu i powierzchni terenu w rejonie drążonego tunelu(artykuł do pobrania)
7. Izabela Bryt-Nitarska, Lucyna Florkowska Analiza wsteczna przyczyn uszkodzeń budynku znajdującego się w zasięgu oddziaływania deformacji górniczych(artykuł do pobrania)
8. Agnieszka Maj Uproszczony sposób symulacji oddziaływania wyrobisk na ich otoczenie o właściwościach sprężysto-lepkich(artykuł do pobrania)
9. Elżbieta Włosińska Przykład oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Analiza pomiarów deformacji(artykuł do pobrania)
10. Adam Kanciruk Opracowanie i konstrukcja udoskonalonego miernika-rejestratora strunowego(artykuł do pobrania)
11. Paweł Baran, Katarzyna Zarębska Analiza pęcznienia węgli kamiennych i brunatnych w oparciu o analizę izoterm sorpcji CO2.(artykuł do pobrania)
12. Katarzyna Godyń Analizy petrografi czne skał rejonu Rudnej, budujących cechsztyńskie formacje miedzionośne monokliny przedsudeckiej(artykuł do pobrania)
13. Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk Porównanie skuteczności wybranych klasyfi katorów neuronowych w identyfi kacji grup macerałów węgla kamiennego oraz materii nieorganicznej(artykuł do pobrania)
14. Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas Wydatek energetyczny procesu rozdrabniania różnych skał za pomocą autorskiego młynka udarowego(artykuł do pobrania)
15. Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak Zależność postaci prawa ciśnienia efektywnego od prędkości obciążania próbki dla piaskowca nasączonego gazem inertnym(artykuł do pobrania)
16. Aleksander Olczyk Wybrane zagadnienia aproksymacji charakterystyk statycznych termoanemometrów CTA(artykuł do pobrania)
17. Paweł Ligęza Badania modelowe wpływu stężenia mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla na pomiar prędkości metodą termoanemometryczną(artykuł do pobrania)
18. Sobczyk Jacek, Gawor Marek Intensywność turbulencji w nowym tunelu aerodynamicznym Instytutu Mechaniki Górotworu PAN – cz. I(artykuł do pobrania)
19. Marek Gawor, Jacek Sobczyk, Waldemar Wodziak Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej(artykuł do pobrania)